Bezuinigingen, duurzaamheid en van deur tot deur in Limbrichterveld

4 november 2018

Hierbij blikken we terug op een week vol lokale politiek en activiteiten van onze afdeling. In de gemeenteraad vond een debat plaats over de begroting van 2019 t/m 2022. De gemeente moet 11 miljoen bezuinigen en dat vraagt om politieke keuzes. Lees verderop in dit artikel de gehele bijdrage van fractievoorzitter Paul Kubben en bekijk het filmpje van het protest voor het gemeentehuis van muziek- en dansschool Artamuse.

De PvdA in de Westelijke Mijnstreek organiseerde een bijeenkomst over duurzaamheid. We kijken terug op een goed bezochte en interessante avond. Lees hieronder wat er zoal besproken is. En tot slot van deze week bezochten we op zaterdag 3 november de wijk Limbrichterveld, waar we eerst in het winkelcentrum en daarna van deur tot deur in gesprek met inwoners gingen. Met name de overlast van zwerfafval, achtergelaten door de vele scholieren in de wijk, wordt door veel inwoners als verbeterpunt genoemd.

Paul Kubben namens de fractie
Omar El-Attal namens het bestuur

Debat over de bezuinigingen

Op donderdag 1 november vond een bespreking in de gemeenteraad plaats over de begroting van 2019 t/m 2022, waarbij ruim 11 miljoen bezuinigd moet worden. De gemeenteraadsleden en bezoekers van deze avond werden muzikaal onthaald:

Onze fractie vindt de maatregelen om de begroting op orde te krijgen pijnlijk maar noodzakelijk. Alleen, niet alle bezuinigingsvoorstellen kunnen op onze instemming rekenen. De komende weken gaat de PvdA-fractie zich inzetten om de volgende bezuinigingen anders in te vullen:

– Voor muziek- en dansonderwijs moet een substantieel bedrag op de begroting blijven en, welke kant het ook op gaat met Artamuse in de komende jaren, voor de muziekdocenten moet een goede oplossing komen. Iedereen veroordelen tot het ZZP-schap is volgens de PvdA niet de juiste oplossing!

– Enkele bezuinigingen in het sociale domein, met name het verlagen van de inkomensgrens van 110% naar 100% van het bijstandsniveau voor het in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen!

– Het in stand houden van een vorm van een mantelzorgcompliment; 80% van de  zorg in Nederland wordt namelijk verleend door onbetaalde krachten!

Onderaan dit artikel kun je de gehele bijdrage aan het debat van fractievoorzitter Paul Kubben lezen.

Thema-avond over duurzaamheid

De PvdA in de Westelijke Mijnstreek organiseerde een bijeenkomst over duurzaamheid. We kijken terug op een goed bezochte en interessante avond. PvdA-gedeputeerde Eric Geurts gaf een toelichting over duurzaamheidsaspecten in de provincie Limburg zoals, windmolens. Lucienne Wolthuis gaf een toelichting waar Natuur & Milieu zich o.a. mee bezig houdt (ook voor scholen). Sander Geelen vertelde over duurzaamheid en milieu in het algemeen en over zijn bedrijf. De beelden die Sander liet zien, gaven een indringend beeld van de effecten die het handelen van de mens heeft op het milieu. Meer en meer worden we ons ervan bewust, maar nu is het zaak om te bedenken wat we zelf kunnen bijdragen aan dit probleem. Tot slot vertelde voormalig PvdA-wethouder Ruud Guyt over wat er zoal in onze gemeente op het gebied van duurzaamheid in gang is gezet. Hij gaf aan dat de gemeente Sittard-Geleen met de aanleg van het Groene Net een eerste stap heeft gezet in de goede richting.

Spreektekst Paul Kubben tijdens Ronde op 1 november over de begroting 2019

In deze ronde wisselen we standpunten uit over de begroting 2019 en alle bijbehorende stukken. De bijdrage van de PvdA is toegespitst op die stukken. Op 13 en 14 november volgen de algemene beschouwingen. In juni van dit jaar werd de start van de nieuwe coalitie gemarkeerd met het coalitieakkoord Samen Duurzaam. Met als ondertitel Samenwerken aan een gezonde gemeente. Het interactieve proces dat is opgezet met inwoners en stakeholders wordt erg gewaardeerd door de PvdA. In het coalitieakkoord zijn 7 opgaven geformuleerd, waarvan de zevende zoals bekend luidt: Financiën duurzaam op orde. Het college kan én wil de ogen niet sluiten voor de werkelijkheid, en die is helaas dat de financiële situatie van de gemeente nog minder rooskleurig is dan bij de start van de coalitie het geval was. De PvdA spreekt de hoop dat we vandaag, maar ook tijdens de algemene beschouwingen over 2 weken, vooral van gedachte wisselen over al die voorstellen om tot die 11 miljoen aan bezuinigingen te komen. Want welke politieke kleur je hier in deze zaal ook uitdraagt, 11 miljoen zul je moeten bezuinigen. We zijn het aan onze inwoners, aan onze kiezers, verplicht om het over de inhoud te hebben.

Ik heb het al eerder opgemerkt in deze gemeenteraad: zoek de zondebok is hier een populair spel. Een naar, vervelend spelletje, dat geen recht doet aan de vaak ingewikkelde kunst van het besturen. Neemt niet weg dat het een logische vraag is van onze inwoners: waar komt nu dat tekort vandaan? Bezuinigingen uit het verleden die niet gerealiseerd zijn of helemaal niet te realiseren blijken, hogere kosten voor de jeugdzorg dan we er van het Rijk voor krijgen, een vervelende tegenvaller vanuit het Rijk op onze algemene uitkering via het gemeentefonds, de noodzaak om een hoger weerstandsvermogen te hebben om tegenvallers op te vangen. Hier in deze zaal zijn ze inmiddels al heel vaak aan de orde geweest en inmiddels heeft het telkens daarover praten geen inhoudelijke functie meer.

Voorzitter, ik ga over tot de mening van de PvdA-fractie over de begroting die nu voorligt. Een greep uit de bezuinigingsvoorstellen om tot een sluitende begroting te komen: woonlasten omhoog, zwembad de Hateboer privatiseren, het onderhoud in de openbare ruimte terugschroeven, de inkomensgrens voor bijzonder bijstand verlagen, het afromen van het budget Kansen voor Kinderen, en het op termijn stopzetten van de subsidie aan Artamuse voor het muziek- en dansonderwijs. Algemene stellingname: pijnlijk maar noodzakelijk. Terecht sluit het college de ogen niet voor de werkelijkheid, waarvoor alleen maar waardering vanuit de PvdA. Maar, besturen en politiek zijn gelukkig niet 1 op 1 hetzelfde. Van alle voorstellen die het college aan ons heeft voorgelegd, zijn er een aantal waar de PvdA-fractie moeite mee heeft en waar de PvdA het gesprek in deze ronde en ook over twee weken over aan wil gaan.

80% van de zorg die in Nederland wordt verleend door mensen die daar niet voor betaald krijgen. Zorgen voor elkaar is van belang. Een klein gebaar naar al deze mensen vanuit de gemeente geeft ook erkenning voor dit werk. Daarom willen we het nog eens hebben over het bezuinigen op het mantelzorgcompliment. We zien in de begroting dat er moeite is gedaan om bezuinigingen in het sociaal domein beperkt te houden. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, dat is altijd het uitgangspunt van de PvdA geweest. Met het verlagen van de inkomensgrens voor het ontvangen van bijzondere bijstand van 110% naar 100% van de bijstandsnorm, hebben wij moeite. Hetzelfde geldt voor het structureel laten vrijvallen van BUIG-middelen. Tijdens de algemene beschouwingen zullen we nog wat uitgebreider ingaan op het thema Werk en Inkomen; dat heeft hier nu in deze bespreking geen plaats.

Voorzitter, last but zeker not least, een voorstel dat ons nadrukkelijk zwaar op de maag ligt is de bezuiniging op het muziek- en dansonderwijs. Dit raakt specifiek de Stichting Artamuse, en de ruim 35 medewerkers daarvan hebben zich nadrukkelijk laten horen voorafgaand aan deze ronde. Over die werknemers kom ik zometeen nog te spreken. Nu eerst het voornemen om nog maar ongeveer 1/10 deel van het huidige budget voor muziek- en dansonderwijs ter beschikking te stellen over enkele jaren. De PvdA vindt zowel sport als cultuur van essentieel belang voor een vitale samenleving. Voor een samenleving die gezond is van lijf en van geest. Die balans moet er dus ook zijn, en die balans hoort wat de PvdA betreft dan ook terug te komen in de begroting van de gemeente.

In een kille, neoliberale wereld kun je heel gemakkelijk zeggen: bedruip jezelf maar of ga failliet. Dat is nadrukkelijk niet de wereld die wij voorstaan. Die gezondheid van lijf en van geest die ik zojuist benoemde is nadrukkelijk in het belang van ons allemaal. In het algemeen belang. En nee, dat algemene belang is niet altijd terug te brengen tot een rendementssommetje. De PvdA vindt dat er een vorm van muziek- en dansonderwijs in stand moet blijven in Sittard-Geleen. Geen enkel domein ontkomt er in deze financiële situatie van de gemeente aan dat er bezuinigd moet worden. Dat besef hebben wij, en zoals gezegd is de gezondheid van lichaam en geest van onze inwoners geen kil rendementssommetje. Daarom zijn wij van mening dat er een substantieel bedrag voor muziek- en dansonderwijs over moet blijven op de begroting van onze gemeente.

Wanneer je je een beetje verdiept in alles wat er organisatorisch zoal gaande is geweest in onze gemeente in de afgelopen jaren, dan krijg je veel gevoelens en veel verschillende invalshoeken te zien. Deze bezuiniging kunnen we simpelweg niet los zien van het grotere cultuurdossier, van het dossier De Domijnen. Wij zullen er de komende weken bij het college op aandringen om nadrukkelijk regie te nemen in dit dossier. Want niet alleen zijn wij er voor dat er geld op de begroting blijft voor muziek- en dansonderwijs, ook zullen wij, welke kant het ook op gaat met Artamuse, aandacht moeten hebben voor de muziek- en dansdocenten. Dit zijn mensen, die enerzijds van een mooie passie een beroep hebben kunnen maken, en anderzijds ook gewoon, net als wij allemaal, hun vaste lasten hebben. En behoefte hebben aan bestaanszekerheid. Daar mogen we niet gemakzuchtig mee omgaan. Iedereen maar veroordelen tot het ZZP-schap, is wat de PvdA betreft geen oplossing.

Kort samengevat: er moet wat ons betreft een substantieel bedrag op de begroting overblijven voor muziek- en dansonderwijs EN er moet een nette oplossing komen voor alle docenten. Wij roepen het college dus ook op om met alle partijen om tafel te gaan en te zorgen dat een aantal zaken worden vlotgetrokken in het begin van volgend jaar. Ik heb het al aangegeven: de PvdA is zich er van bewust dat de maatregelen die het college nu voorstelt, helaas zou ik willen zeggen, broodnodig zijn. De punten waar wij moeite mee hebben, zijn benoemd. Wij zullen de komende twee weken ons stinkende best doen om over die punten met andere partijen, coalitie én oppositie, tot overeenstemming te komen.

Voorzitter, dank.