28 mei 2017

Ledenvergadering 24 juni: verkiezing lijsttrekker & fusie afdelingen

Op zaterdag 24 juni vindt een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Deze ALV is tevens een opheffingsvergadering van de afdelingen Sittard-Geleen en Stein-Beek als afzonderlijke PvdA-afdelingen. En een oprichtingsvergadering van één sterke PvdA-afdeling voor de westelijke mijnstreek. Tijdens deze ledenvergadering wordt de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 door de leden gekozen (voor de gemeente Sittard-Geleen). De procedure hiervoor is door de leden vastgesteld op 21 april 2017 (zie pagina GR2018).

Locatie: Pitboel Theater, Montgomerystraat 26, 6135 BW Sittard
Datum: 24 juni 2017, 10.30 – 12.30

Interne verkiezing lijsttrekker

Procedure
Ieder lid van de PvdA-afdeling Sittard-Geleen (en ook woonachtig in de gemeente Sittard-Geleen) kan zich kandideren voor het lijsttrekkerschap bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Het profiel is hierbij leidend. Schrijf een motivatiebrief van één A4 en voeg jouw CV bij. Stuur deze uiterlijk 15 juni 2017 naar de waarnemend voorzitter van de afdeling Sittard-Geleen, Norbert Dabekaussen: norbert@dabekaussen.nl.

Iedereen die zich kandideert, voert een gesprek met de kandidaatstellingscommissie op maandag 19 juni in de avond. Deze commissie bestaat uit Pauline Smeets, Herman Dikland en Peter Hovens. Zij toetsen of de kandidaat in voldoende mate aan het door de leden vastgestelde profiel voldoet. De kandidaatstellingscommissie brengt een advies uit aan de afdelingsvoorzitter. Het bestuur draagt kandidaten voor het lijsttrekkerschap op basis van de selectie van de kandidaatstellingscommissie voor aan de leden.

Indien er meer dan één geschikte kandidaat is, kunnen de leden tijdens die ledenvergadering hun stem uitbrengen. De kandidaat-lijsttrekkers krijgen de kans om zich te presenteren aan de leden en vragen te beantwoorden. Er wordt geen onderling debat georganiseerd.

Planning
T/m 15 juni: indienen kandidatuur voor het lijsttrekkerschap d.m.v. een motivatiebrief en CV;
19 juni: gesprek met de kandidaatstellingscommissie (in de avond);
Uiterlijk 22 juni: uitslag of het bestuur jouw kandidatuur voordraagt aan de leden;
24 juni: 10:30 – 12:30 ALV met verkiezing van de lijsttrekker.

Fusie afdelingen Sittard-Geleen en Stein-Beek

Tijdens de ledenvergadering van 14 juni 2016 hebben de leden ingestemd met de intentie tot fusie van de PvdA-afdelingen Sittard-Geleen en Stein-Beek. De besturen van beide afdelingen hebben gewerkt aan een plan van aanpak voor deze fusie, dat nu ter instemming voorligt op deze ALV. Tijdens de pauze van de ALV is er wel tijd om het plan kort door te nemen, maar het is beter om het stuk vooraf thuis door te nemen.

Na instemming van de leden moet er een nieuw afdelingsbestuur worden gekozen voor de nieuwe PvdA-afdeling. Daar kun jij je dus ook voor verkiesbaar stellen! De samenstelling van het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit:

Voorzitter
Vice-voorzitter, eventueel gecombineerd met rol secretaris of penningmeester
Secretaris
Penningmeester
Algemene bestuursleden (maximaal vier)

De profielen van de functies worden zo spoedig mogelijk hier op de website geplaatst.

Het gehele plan van aanpak: Plan van aanpak fusie PvdA afdelingen SittardGeleen en SteinBeek 02062017 DEFINITIEF