Schriftelijke vragen over vermindering toegankelijkheid terras ’t Hophuys door handhaving gemeente

29 juni 2018

De fractie van de PvdA Sittard-Geleen heeft vragen gesteld aan het college over de mogelijk verminderde toegankelijkheid voor mensen die zijn aangewezen op een rolstoel door handhaving bij terras Proeflokaal ‘t Hophuys. Lees hier de vragen die we hebben gesteld en met welke reden.

Geachte voorzitter,

De Limburgse economie bloeit, en dat zorgt er onder andere voor dat er weer meer winkels in de winkelstraten van stadsdeel Sittard bij komen dan er weg gaan. Ook de horeca draait op volle toeren; de markt van Sittard is een trekpleister voor inwoners en toeristen. De toegankelijkheid van winkels en horeca voor iedereen kan echter nog beter. Niet voor niks heeft de nieuwe coalitie in het coalitieakkoord opgenomen dat de bepalingen uit het “VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap” stapsgewijs in onze gemeente worden ingevoerd. De fractie van de Partij van de Arbeid Sittard-Geleen vraagt daarom aandacht voor een handhavingskwestie ten aanzien van het terras van Proeflokaal ’t Hophuys. Door een mogelijk te strikte handhaving aangaande het terras bij deze horecagelegenheid, bestaat de kans dat de ondernemer om hetzelfde aantal tafels te kunnen behouden op het terras, de doorgangen zo smal moet maken dat mensen die aangewezen zijn op een rolstoel niet meer tot aan de ingang kunnen komen. De ondernemer is namelijk gesommeerd de terrastafels een meter bij de ingang van het aan het terras grenzende pand vandaan te plaatsen. Dit terwijl het aangrenzende pand al zeer geruime tijd leeg staat en dat er een jaar geleden mondelinge afspraken zijn gemaakt met handhaving dat het terras dichter dan een meter op de ingang mag staan zolang het aangrenzende pand niet in gebruik is.

Naar aanleiding hiervan hebben wij enkele vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:

  1. Is de casus bekend bij het college?
  2. Is het correct dat er tot op heden vanuit handhavingsoptiek geen probleem was met het terras van deze horecaonderneming? Indien het antwoord ja is, wat heeft er voor gezorgd dat er nu strikt gehandhaafd wordt?
  3. Zijn er bij andere horecaondernemingen op de markt in Sittard gevallen bekend waarbij van strikte handhaving wordt afgeweken (bijvoorbeeld ten aanzien van de kleursamenstelling van terraselementen)? Indien ja, op welke grond wordt bij de ene onderneming van strikte handhaving afgeweken en bij de andere niet?
  4. Is het college het met de PvdA eens dat de toegankelijkheid van winkels en horecazaken voor personen aangewezen op een rolstoel niet belemmerd mag worden door gemeentelijk beleid?
  5. Ziet het college mogelijkheden om de mondelinge afspraken met de horecaondernemer van Proeflokaal ’t Hophuys, namelijk dat het terras dichter dan een meter op de ingang van het aangrenzende pand mag staan zolang dit pand niet in gebruik is, schriftelijk vast te leggen?

De fractie van de PvdA Sittard-Geleen ziet de antwoorden indien mogelijk graag voor 3 juli 2018 tegemoet, omdat dat de datum is waarop de handhaving ten aanzien van het terras wordt aangescherpt.

Met vriendelijke groet,

Paul Kubben, raadslid